Χρυσή-Αμαρυλλίς Μαλεγιαννάκη, Μαίρη-Ελένη Κοσμίδου

Νευροψυχολογία των Γενετικών Συνδρομών

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Οι γενετικές διαταραχές είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον τρόπο ανάπτυξης, τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου με συνακόλουθες επιπτώσεις στις νευρογνωστικές λειτουργίες, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά και τη συμπεριφορά του ατόμου. Παρά τις γνώσεις μας για τα εμφανισιακά και γονιδιακά χαρακτηριστικά, την ψυχοπαθολογία και τις συννοσηρότητες που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, περιορισμένα παραμένουν τα στοιχεία για τη σχέση του εγκεφάλου με τα παρατηρούμενα ελλείμματα στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Έτσι, το βιβλίο μας εστιάζει στην περιγραφή του γνωστικού και συμπεριφορικού φαινοτύπου που παρουσιάζουν τα διάφορα γενετικά σύνδρομα. Μεταξύ των συνδρόμων που περιγράφονται περιλαμβάνονται ευρέως γνωστά σύνδρομα, σύνδρομα σχετιζόμενα με χρωμοσώματα φύλου, πιο σπάνια σύνδρομα που επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης, καθώς και νευρογενετικά σύνδρομα. Συνεπώς το βιβλίο αυτό αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, καθώς και για άλλους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και της υγείας, ώστε να αναγνωρίζουν και να διαφοροποιούν τη συμπεριφορική εικόνα των γενετικών συνδρόμων μεταξύ τους βάσει του νευροψυχολογικού προφίλ που παρουσιάζουν οι ασθενείς. Τέλος, περιγράφονται και οι δυνατότητες που υπάρχουν σχετικά με τη διάγνωση αλλά και τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση των νευρογνωστικών ελλειμμάτων ατόμων με γενετικό σύνδρομο.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα