Κωδικός καταλόγου: 9551307
ISBN: 978-960-01-1885-8
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
21 x 28,5
σελ. 810

Alan Bryman

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Επιμελητής: Αθανάσιος Αϊδίνης
Μεταφραστής: Παναγιώτης Σακελλαρίου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €58,00
Τιμή: €52,20 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €5,80 (10%)


Περίληψη

Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες βασίζεται σε πολλές διαφορετικές παραδόσεις με πιο θεμελιώδη αυτή του διαχωρισμού ανάμεσα στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Αυτός ο διαχωρισμός καθορίζει, κατά κάποιον τρόπο, τη δομή αυτού του βιβλίου και τον τρόπο με τον οποίο διάφορα ζητήματα της έρευνας καθώς και ερευνητικές μέθοδοι προσεγγίζονται. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται βασικές ιδέες για τη φύση της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζεται η ποσοτική έρευνα με έμφαση κυρίως στην έρευνα επισκόπησης. Αντίστοιχα, στο τρίτο μέρος αναλύονται πτυχές της ποιοτικής έρευνας. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο μέρος αναλύονται ζητήματα όπως η δειγματοληψία, η παρατήρηση, η συνέντευξη και η ανάλυση δεδομένων, και αναδεικνύεται ο διαφορετικός τρόπος που τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι μεικτές μέθοδοι έρευνας και παρουσιάζονται χρήσιμες προτάσεις για τη συγγραφή μιας έρευνας.

Περιεχόμενα

Σχετικά με τον συγγραφέα || Οδηγός βιβλίου || Η φύση και η διαδικασία της κοινωνικής Έρευνας || Στρατηγικές κοινωνικής έρευνας: ποσοτική έρευνα και ποιοτική έρευνα || Το ερευνητικό σχέδιο || Ο προγραμματισμός του ερευνητικού || Το πρώτο βήμα: η βιβλιογραφική επισκόπηση || Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής στην κοινωνική έρευνα || Η φύση της ποσοτικής έρευνας || Η δειγματοληψία στην ποσοτική έρευνα || Δομημένη συνέντευξη || Ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης || Η διατύπωση ερωτήσεων || Ανάλυση περιεχομένου || Η χρήση των υφιστάμενων δεδομένων || Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων || Εισαγωγή στη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS, Η φύση της ποιοτικής έρευνας || Η δειγματοληψία στην ποιοτική έρευνα || Εθνογραφία και συμμετοχική παρατήρηση || Η συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα || Ομάδες εστίασης || Η γλώσσα στην ποιοτική έρευνα || Τα τεκμήρια ως πηγή δεδομένων || Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων || Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση Η/Υ: το NVivo || Η υπέρβαση του διαχωρισμού μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας || Η έρευνα μεικτών μεθόδων: ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας || Η συγγραφή της κοινωνικής έρευνας || Γλωσσάρι || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο ονομάτων || Ευρετήριο όρων

Παρατηρήσεις

Επιβοηθητικό υλικό για διδάσκοντες