Κωδικός καταλόγου: 9550576
ISBN: 978-960-01-1306-8
1η έκδοση, Νοέμβριος 2009
17 x 24
σελ. 220

Σαράντης Λώλος

Ελληνικές Περιφέρειες (Οι)

Οικονομική σύγκλιση και συνοχή

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €16,96
Τιμή: €15,26 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,70 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό διερευνάται η πραγματική σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Αποτυπώνονται λεπτομερώς οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις που αφορούν στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την περίοδο 1995-2003. από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι περιφερειακές αποκλίσεις περιορίζονται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, προτείνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής που προωθούν την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών και συνδέονται με τις ευρωπαϊκές διαρθρωτικές ενισχύσεις. Γίνεται ποσοτική εκτίμηση της κατανομής στις περιφέρειες των πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι ευρωπαϊκοί διαρθρωτικοί πόροι ενισχύουν περισσότερο τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Τέλος, προσδιορίζεται ένας ποσοτικός στόχος περιφερειακής ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Οικονομική μεγέθυνση, σύγκλιση και πολιτική || Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: 1995-2003 || Παρεμβάσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών || Γενικά συμπεράσματα || Παράρτημα || Βιβλιογραφικές αναφορές

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 67675